Football 4 All

- Ett projekt av svenskt föreningsliv för integration av nyanlända flyktingar.

Föreningslivet i Sverige erbjuder en samhällsinsats utöver mottagandet och etablering i samhället i form av sysselsättning. Integrationsprocessen och det sociala kapital man kan erhålla genom ideellt arbete kan spela en viktig roll för etablering i det svenska samhället för nyanlända invandrare. Vidare har föreningslivet har gett människor tillgång till gemenskap och delaktighet där tre fjärdedelar av befolkningen på olika sätt är eller har varit engagerade i den ideella sektorn medan den fjärdedel som tycks stå helt utanför det organiserade civila samhället främst är invandrare och i synnerhet nyanlända. Denna grupp har haft en begränsad tillgång och har därför svårare att knyta kontakter inom det svenska samhället och få tillgång till de offentliga mötesplatser som finns.

Istället för att vara en plats som stänger ute nyanlända genom olika barriärer vill vi verka för att sprida föreningslivet och utveckla det inom ramen för integration och föreningsliv. Det finns snarlika projekt men medan dessa fungerar som just projekt vill vi fungera som en förening för alla åldrar och kön där delaktighet inom samtliga processer inom föreningslivet ska vara en del av helheten.

Tack vare stöd från Olof Palmes Minnesfond, Skandia-Idéer för livet och Stockholm Stad så har vi i dagsläget två parellella grupper med nyanlända barn- och ungdomar. Ena gruppen består av barn- och ungdomar med permanenta uppehållstillstånd. Här får våra deltagare chansen till en konstant rekreation i en annars stressande vardagsituation. Med denna grupp arbetar vi med individuell utveckling och lagkänsla. Vi arbetar mot kränkingar, att alla ska inkluderas och ingen lämnas utanför vare sig det gäller spel på fotbollsplanen eller andra delar av livet. Den andra gruppen består av boenden från Frans Schartau i Stockholm, ett boende som fungerar som ett sorts transitboende, här erbjuder projektet en social rekreation i form av fotbollsspel.